Skreddarsydde kurs/modular – HLB

Skreddarsydde kurs/modular

HLB tilbyr skreddarsydde mindre modular/kurs som er særleg eigna som etterutdanning og/eller fagleg spesialisering. Desse kursa er prosjektorganiserte, og kan arrangerast over heile landet og tilpassast lokale utfordringar og ressursgrunnlag.

Fagkurs Inn på Tunet (10 studiepoeng)

OPPTAKSPORTAL IPT-KURS. 

I samarbeid med Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr Inn på Tunet hausten 2017 eit spesielt utvikla fagkurs for nye – og eksisterande – Inn på Tunet tilbydarar.

Kurset byggjer på tre hovudpillarar:

 1. Inn på Tunet økonomien. Kalkulering og prissetjing. Gode og enkle system.
 2. Inn på Tunet og samarbeidspartnarane. Bli meir bevisste på kven som er gode samarbeidspartnarar i lokalsamfunnet og korleis/på kva område desse er avgjerande for å kunne gi og oppretthalde eit bærekraftig IPT-tilbod over tid.
 3. Kunderelasjonar. Forstå, tilpasse seg til og vidareutvikle god kjøparåtferd. Sikre at du og IPT-tilbodet ditt vert sett som attraktiv for kommunar (undervisning, helse og sosialt arbeid), helseføretaka og andre å samarbeide med. Det å få innpass hos kundane og etablere god forståing (både hjå dykk sjølve og hos kjøparane) for kva som er høg og godt tilpassa kvalitet. Det å marknadsføre tilbodet, både overfor kundar/kjøparar men og til lokalsamfunn og ålmenta. Det å skulle samarbeide med budsjettstyrte system.

Både nye og eksisterande Inn på Tunet-tilbydarar melder at dei har behov for meir og betre kunnskap om det bedriftsøkonomiske og praktiske ved å etablere og drifte slike tilbod og vite korleis ein best skal kunne samarbeide med relevante partnarar, kjøparar og kundar for å bygge eit tilbod som er berekratig på lang sikt.

Fagkurset er difor utvikla for å styrkje merksemda på og behovet for meirkunnskap om IPT-økonomi og drift, om det å sjå og bruke alle tilgjengelege ressursar (personlege og garden sine ressursar) og korleis du gjennom samarbeid med andre aktørar kan utvikle og styrke samarbeidet både med kundane og kjøpararane – men også med ditt eige lokalsamfunn.

Målet er å styrke deg som tilbydar i din praktiske kompetanse på dei område du møter i ditt daglege arbeid. Vi trur at dette vil auke verdiskapinga både hos den enkelte tilbydar, lokalt i bygda og for samfunnet som er kjøparar og brukarar av desse tenestene.

Kurset er bygt opp med fokus på å kunne identifisere, verdsetje og vidareutvikle eigne ressursar (økonomi, tenester, produkt, natur, kultur), etablere gode samarbeidstilhøve med kundane, og legg vekt på lokal medverknad og aktiv mobilisering. Dei sentrale spørsmåla vi stiller i kurset er:

 • Kva er – og kvar ligg mulegheitene i vårt eige ressursgrunnlag?
 • Kven er dei viktigaste aktørane for å kunne vidareforedle dette til berekraftige produkt – for oss og for samfunnet?
 • Korleis kan aktørane samarbeida breitt i denne vidareforedlinga – og kva rolle kan særleg lokalsamfunnet spela?
Praktisk info 
 • Kursansvarleg: Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Påmelding: Frist 10. november. Bindande påmelding til HLB. Påmelding skjer her.
 • Kursinnhald: IPT-økonomi; IPT i lokalsamfunnet; Samarbeid for fagleg kvalitet
 • Kurset går over tre samlingar à to dagar og dei som ønskjer det kan ta eksamen. Kurset er godkjent med 10 studiepoeng som tel med om ein ønskjer studere vidare ved t.d. HLB
 • Kursstad: Studiesenteret Rauma på Åndalsnes. Det er mulegheit til at ein kan delta på skjerm om det er uråd å møte til ei samling
 • Kursavgift kr 6500 per deltakar
 • Samlingar: 23.-24. november og 25.-26. januar
 • Eksamen: 1. mars

Ta kontakt med Johan Barstad for meir informasjon: johan@hlb.no

Studieplan, pensum, samlingsplan mm. Fagkurs Inn på Tunet 2017

Fagkurs i samfunnsentreprenørskap (10 studiepoeng)

Kommunar og bygder/stader som arbeider aktivt med lokal utvikling er oftast dei som lukkast best når det gjeld både nærings- og befolkningsutvikling.

HLB tilbyr no Fagkurs i samfunnsentreprenørskap, eit høgskulekurs som gjev skreddarsydd og praktisk kunnskap om korleis ein kan lukkast med lokalt utviklingsarbeid.

Kurset skal arrangerast i Hordaland, og er ein del av den regionale partnarskapen i Hordaland sitt arbeid med LUK – lokal samfunnsutvikling i kommunane. Kurset vart arrangert første gong våren 2012 med særs gode tilbakemeldingar frå studentane.

Sentrale tema er:

 • Kva er ressursgrunnlaget vårt, og korleis vidareforedlar me dette?
 • Korleis arbeider me med lokal mobilisering og medverknad?
 • Kva rolle kan kommunen spela i lokale utviklingstiltak?

Kurset gjev 10 studiepoeng.

Søknad om opptak skjer gjennom å fylla ut HLB sitt ordinære søknadsskjema. Søknadsfrist er 15 januar 2013.

Invitasjonsflyer Høgskulekurs i samfunnsentreprenørskap.
Studieplan Høgskulekurs i samfunnsentreprenørskap 10 studiepoeng.

For meir informasjon:
Rektor Dag Jørund Lønning, HLB

Fagkurs i samfunnsentreprenørskap blei arrangert to gongar i 2017.

På skattejakt i lokalmiljøet

HLB tilbyreit eige høgskulekurs – På skattejakt i eige lokalmiljø – i det å kunna identifisera, fortolka og formidla natur- og kulturressursar i eigne omgivnader. Hovedvekta i kurset ligg på verdiskaping, og studentane vil få både teoretisk og praktisk opplæring. Ei rekkje gode døme vil og bli presenterte. Studiet vil gå på Helgeland og ha særleg fokus på ressursane i denne spennande regionen.

Opplevingsøkonomien er i rask vekst, og innanfor ei rad verksemder stillest det stadig større krav til formidling og historieforteljing. God formidling aukar verdien av produktet/tenesta. I småskala reiseliv kan slik kunnskap vera avgjerande for å lukkast. Dette studiet gjev spesialkompetanse i stad- og ressursformidling.

Det samlingsbaserte kurset gjer 15 studiepoeng og studieansvarleg er høgskulelektor ved HLB, Eli-Grete Høyvik. Høyvik har lang erfaring med formidling/fortolking (interpretasjon) både som teori og praksis.

Meir informasjon om studiet:
Mer info
Pensumliste