Økonomi og leiing – HLB

Økonomi og leiing

Modul Økonomi I (30 studiepoeng)

Grunnleggjande økonomiforståing til bruk i landbruk og bygdeutvikling

Landbruks- og bygdeøkonomi gjev studentane innsikt i landbruk som næring i eit breitt, samfunnsøkonomisk perspektiv. Dei skal tileigne seg kunnskapar om og kunne kjenne att korleis karakteristiske utviklingstrekk i norsk landbruk og bygdenæringar relaterer seg til samfunnsøkonomisk teori og metode. Bedriftsøkonomien tilbyr grunnleggjande kunnskap i bedriftsøkonomisk teori og metode og innsikt, og øving i bruk av økonomiske modellar og bedriftsøkonomiske analysemetodar. Rekneskapsforståing gjev innføring i og øving i å forstå og bruke rekneskapsdokument som t.d. årsrekneskapen aktivt i styring av eigne verksemder. Rettslære gjev innføring i rettslege emne som er særleg relevante for regnskapskontor og bygdenæringar/gardsbruk. Det er målet å både gjere kandidatane kjende med rettsreglar generelt og med arbeidsrett spesielt.

Modul Økonomi II (30 studiepoeng)

Internasjonalisering, leiing og prosjektarbeid

I globalisering/internasjonalisering er hovudmålet at kandidatane skal arbeide seg fram til å forstå desse samanhengane og ha kjennskap til det internasjonale regel- og rammeverk som gjeld for handel med landbruksvarer, for regional og bygdeutviklingspolitikk og korleis dette verkar inn både på nasjonal politikkutforming og på mulegheiter til å drive næringsverksemd. Gjennom organisasjon og leiing får kandidatane kunnskapar om oppbygging, styring og leiing av organisasjonar. Det overordna målet er at kandidatane skal kunne gjere nytte av denne kunnskapen i eiga verksemd, i næringslivet og i kontakt med offentlege institusjonar. Investering/finansiering gir deltakarane innsikt i problem knytte til investering og finansiering ved prosjektering og drift i landbruks- og bygde-næringane, og gir m.a. innsikt i ulike metodar for prosjektvurdering. Gjennom prosjektfaget set dei saman desse kunnskapane i ei prosjektoppgåve knytt til ei konkret prosjekteringsutfordring

Studieplan ØK 2018-2019
Prisar Økonomi og leiing 2018-2019

Modulen Økonomi og leiing utgjer 60 studiepoeng. Modulen kan inngå som del av år 2 i Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling. Berre modul I vil gå hausten 2017/vår 2018. 

Studieansvarleg: Johan Barstad.

Opptaksportal. Løpande opptak fram til studiestart. Det er ingen karaktergrense på faget, alle kvalifiserte søkarar får opptak. Opptak på basis av generell studiekompetanse, realkompetanse og 23/5-regelen.

Studiet er organisert via samlingar, og sendast på livestream over heile landet. Me legg opp til stor fleksibilitet for at studenten enkelt skal kunne kombinere jobb med studering, viss det er ønskjeleg. Generell informasjon om studering ved HLB finn ein her.