Landskap og utvikling – HLB

Landskap og utvikling

Landskap er møte mellom menneske og fysisk miljø, og ramme for all menneskeleg aktivitet. Landskap er våre naturlege omgivnader, men dei er også sosiale og kulturelle. Landskap utgjer rom for nyskaping, utvikling og samarbeid, men også bakteppe for til dels alvorlege ressurs- og interessekonfliktar. Kva gjer me når ulike interesser konkurrerer om dei same ressursane?

I denne modulen går me inn i (kultur)landskapet som ressurs for nyskaping og utvikling, og me utforskar nye utfordringar og potensial i møtet mellom det rurale produksjonslandskapet og det urbane opplevingslandskapet.

Viktige tema er:

  • Kva er landskap?
  • Landskap og samfunn
  • Landskap og verdiskaping
  • Areal/landskapsforvalting og -planlegging
  • Landskapskonfliktar og ”dialogbasert arealutvikling”
  • Studietur med fokus på landskap og verdiskaping

Har du eit ønskje om hjelp til å løyse ei arealkonflikt i lokalsamfunnet ditt? Me oppfordrar studentane våre til å skrive oppgåvene sine om noko dei kjenner godt lokalt, og kan vegleiie gjennom prosessen.

Modulen er på 30 studiepoeng og kan inngå i år 2 av bachelorgraden i nyskaping og samfunnsutvikling, eller takast som enkeltemne. Kurset vil i stor grad byggja på pågåande forskingsarbeid rundt landskap, nyskaping, jordvern og arealkonfliktar ved HLB. Høgskulen har hatt ei lang rekkje vellukka prosjekt knyta til arealbruk dei siste åra.

Prisar Landskap og utvikling 2018- 2019
Studieplan Landskap og utvikling (Emnekode LSUT)

Opptaksportal. Løpande opptak fram til studiestart.

Studiet er organisert med 6 samlingar på tre dagar (ein kvar månad frå september til mai), og sendast via livestream over heile landet. http://www.studiesenteret.no/ har oversikt over lokale studiestadar. Me legg opp til stor grad av fleksibilitet for at studenten skal kunne kombinere jobb med studering, viss det er ønskjeleg. Generell informasjon om studering ved HLB finn ein her.