Society and the practice of development – HLB

Society and the practice of development

Kurset Samfunn og utviklingsarbeid (tidl. Handlingskompetanse/Endringskunnskap) er første år i BA nyskaping og samfunnsutvikling og handlar m.a. om:

 • relasjonar og nettverk
 • lokalsamfunnsutvikling (nasjonalt og internasjonalt)
 • det å skapa og endra
 • kommunikasjon og samarbeid
 • akademisk tenking/metode
 • prosjektleiing og -utvikling
 • maktstyrking (empowerment)

Teori og praksis

Det er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss utviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt.

Kurset gjev ei brei innføring i akademisk tenking/metode og det å ta i bruk forskingsbasert kunnskap i prosjektutvikling. Det vil bli nytta mange døme, både nasjonale og internasjonale.

Emneinndeling

Modul I:

 • Innføring akademisk tenking og metode : 15 stp
 • Introduksjon til utviklingsarbeid I: 15 stp

Modul II:

 • Prosjektutvikling: 15 stp
 • Introduksjon til utviklingsarbeid II: 15 stp

Arbeidsmåtar

I tillegg til førelesing og litteraturstudiar legg ein vekt på studentaktivitet som øvingar, oppgåver, gruppeoppgåver og felt-/prosjektarbeid.

Studieplan Endringskunnskap I og II
Prisar SU 2016 2017